Text / Musik Hymne
Nationalhymne mp3

Musik als Mp3 zum Download
Großherzogtum Luxemburg

Luxemburgischer Text

(1)
Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duurch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

(2)
An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

(3)
Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt

(4)
O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt du d'Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!


Englische Übersetzung

Where the Alzette flows through the meadows,
The Sura breaks through the crags.
Where the vine fragrant grows along the Moselle,
The sky promises us wine:
There lies the land for which we willingly
Dare everything down here.
Our Homeland which we so deeply
Carry in our hearts.


O Thou above, Whose powerful hand
Leads the nations through the world,
Protect the Luxembourg land
From foreign yoke and threat.
As children Thou already instilled in us all
The spirit of freedom.
Let freedom's sun, which we have known for so long,
Shine for evermore.


Französischer Text

Où l'Alzette arrose champs et prés,
La Sûre baigne les rochers;
Où la Moselle, riante et belle,
Nous fait cadeau du vin,
C'est notre pays pour lequel
Nous risquons tout sur terre;
Notr' chère et adorable patrie
Dont notr' âme est remplie.


O Toi aux cieux qui nuit et jour
Diriges les nations du monde;
Écarte du pays de Luxembourg
L'oppression étrangère
Enfants nous avons reçu de Toi
L'esprit de la liberté
De luire à tout jamais.


Deutsche Übersetzung

Wo die Alzette die Wiesen durchfließt,
bricht die Sauer durch die Felsspitzen.
Wo die wohlriechende Rebe entlang der Mosel wächst,
verspricht der Himmel uns Wein:
das Land ist unser Land, für das wir bereitwillig alles hier unten wagen.
Unsere Heimat, die wir so tief in unserem Herzen tragen.

Du da oben, dessen starke Hand
die Nationen durch die Welt führt,
schütze das Luxemburger Land vor fremdem Joch und Leid.
Du hast als Kindern schon uns allen
Den freien Geist ja gegeben
Lasst die Sonne der Freiheit,
die wir so lang gesehen, für immer scheinen.Kostenlos Klingelton der Hymne Luxemburg fürs Handy. Nutzen Sie gratis die Suchfunktion mit "Klingeltöne".

Fehler?

Haben Sie einen Schreibfehler entdeckt oder wissen Sie die Deutsche Übersetzung? Benachrichtigen Sie uns!

Copyrighthinweis

Die Hymnenbeschreibungen sowie die Texte in verschiedenen Sprachen wurden von ipicture.de zusammengestellt und unterliegen dem Urheberrecht. Kopieren und Nutzung der Texte nur mit unserer schriftlichen Erlaubnis.Nationalhymne


luxemburgische Hymne als mp3 zum Download zum Anhören

Klingelton Suche

Nationalhymne auf luxemburgisch fürs Handy: Bitte Suchfunktion benutzen...