Text / Musik Hymne
Nationalhymne mp3

Musik als Mp3 zum Download
Königreich Dänemark

Dänischer Text

Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at gotens hjelm og hjerte brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Kristian
hvo står for Danmarks Kristian
i kamp?

Niels Juel gav agt på stormens brag.
Nu er det tid.
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som véd et skjul!
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
i strid?

O, Nordhav! Glimt af Wessel brød
din mørke sky.
Da ty'de kæmper til dit skød;
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky.
Fra Danmark lyner Tordenskjold;
hver give sig i himlens vold
hver give sig i himlens vold
og fly!

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til
og kamp og sejer før mig til
min grav!


Englische Übersetzung

King Christian stood by the lofty mast
In mist and smoke;
His sword was hammering so fast,
Through Gothic helm and brain it passed;
Then sank each hostile hulk and mast,
In mist and smoke.
"Fly!" shouted they, "fly, he who can!
Who braves of Denmark's Christian,
Who braves of Denmark's Christian,
The stroke?"

Nils Juel gave heed to the tempest's roar,
Now is the hour!
He hoisted his blood-red flag once more,
And smote upon the foe full sore,
And shouted loud, through the tempest's roar,
"Now is the hour!"
"Fly!" shouted they, "for shelter fly!
Of Denmark's Juel who can defy,
Of Denmark's Juel who can defy,
The power?"

North Sea! a glimpse of Wessel rent
Thy murky sky!
Then champions to thine arms were sent;
Terror and Death glared where he went;
From the waves was heard a wail, that rent
Thy murky sky!
From Denmark thunders Tordenskiol',
Let each to Heaven commend his soul,
Let each to Heaven commend his soul,
And fly!

Path of the Dane to fame and might!
Dark-rolling wave!
Receive thy friend, who, scorning flight,
Goes to meet danger with despite,
Proudly as thou the tempest's might,
Dark-rolling wave!
And amid pleasures and alarms,
And war and victory, be thine arms,
And war and victory, be thine arms,
My grave!


Zivile Hymne

Der äh et Yndigt Land (Es gibt ein schönes Land) ist die eigentliche Nationalhymne Dänemarks. Wenn die königliche Familie anwesend ist, wird grundsätzlich die königliche Hymne gesungen.
Der Liedtext wurde in 1819 von Adam Oehlenschläger geschrieben und trug das Motto: "Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet" (Horace). Die Musik wurde im Jahr 1835 von H. E. Krøyer komponiert und arrangiert von Laub und Carl Nielsen.


Dänischer Text

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
|: nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
|: og det er Frejas sal :|
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
|: udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
|: bag højens bautasten :|
Det land endnu er skønt,
ti blå sig søen bælter,
|: og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
|: bebo de danskes øer :|
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
|: som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
|: sin top i bølgen blå :|


Englische Übersetzung:

There is a lovely country
it stands with broad beech
|: near the salty eastern beach :|
It winds itself in hill, valley,
its called old Denmark
|: and it is Freja's hall :|

There sat in former times,
the armour-suited giants,
|: rested from confict :|
Then they journied forwards to their enemies injury,
now resting their legs
|: behind the small hill's menhir :|

That country is still lovely,
because the sea waves so blue frollick,
|: and the leafage stands so green :|
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
|: inhabit the danes' islands :|

Hail king and fatherland!
Hail every a townsman,
|: that works, what he can :|
Our old Denmark shall endure,
as long the beech reflects
|: its top in the wave so blue :|


Hymne von Grönland

"Nangmineq Erinllik" so heist die Hymne auf der grössten Insel der Welt, die zu Dänemark gehört, aber von den Inuit in Selbstverwaltung regiert wird.
Sie wurde erst 1916 eingeführt, den Text schrieb Henrik Lund, die Musik komponierte Jonathan Petersen.


Text in Inuit

Nangmineq erinllik
nunarput, utorqarssuángoravit
ni ar qutuligsimavoq qînik!
qîtornatit kivssumiáinarpatit,
tunivdlugitsineriavit pînik!


Deutsche Übersetzung:

König Kristian stand am hohen Mast in Rauch und Qualm,
Sein Schwert hämmerte so fest, daß Helm und Hirn des Goten barst.
Da versank alle feindlichen Achterdecks und Masten in Rauch und Qualm.
"Flieht",schrie sie, "flieh , wer fliehen kann!"
Wer kann gegen Kristian von Dänemark im Kampf bestehen?"


Kostenlos Klingelton der Hymne Dänemark fürs Handy. Nutzen Sie gratis die Suchfunktion mit "Klingeltöne".

Fehler?

Haben Sie einen Schreibfehler entdeckt oder wissen Sie die Deutsche Übersetzung? Benachrichtigen Sie uns!

Copyrighthinweis

Die Hymnenbeschreibungen sowie die Texte in verschiedenen Sprachen wurden von ipicture.de zusammengestellt und unterliegen dem Urheberrecht. Kopieren und Nutzung der Texte nur mit unserer schriftlichen Erlaubnis.Nationalhymne


dänische Hymne als mp3 zum Download zum Anhören

Klingelton Suche

Nationalhymne auf dänisch fürs Handy: Bitte Suchfunktion benutzen...